หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

บ้านธิส่งเสริมการท่องเที่ยวรากเหง้าไตลื้อ -ไตยอง -ไตยวน

Author by 13/11/14No Comments »

1 เจี๊ยบ        เมื่อวันที่ 5 .. 2557 เทศบาลตำบลบ้านธิ .บ้านธิ .ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบหารากเหง้าไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ปี 2558 มีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการ บ้านโฮมสเตย์ นางบานเย็น ปัญโญใหญ่ บ้านศรีมูล หมู่ที่ 14 .บ้านธิ มีนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล  ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบหารากเหง้าไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งนี้ ได้มีการระดมสมองในการวางแผนที่จะนำเอาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน มาแปรรูปในเชิงพานิชย์ เนื่องจาก ต.บ้านธิ มีของดีที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่น่าสนใจ มากมาย อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สามกลุ่ม ได้แก่ ลื้อ ยอง ยวน ซึ่งมีเสน่ห์ทางด้านภาษาพูด เขียน มีลวดลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์

ทั้งนี้อาจารย์เจริญ มาลาโรจน์ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนมาเป็นที่ปรึกษาการวิจัยออกแบบให้ อ.บ้านธิเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งอาจารย์แสวง มาละแซม และนางวัชจิรา เรืองฤทธิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมบ้าน  โฮมสเตย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนถิ่นอีกด้วย.