หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ปธ.สภาสุเทพนัดลงมติงบ 58ดีเดย์วันศุกร์ที่ 21 พ.ย.ภาคเช้าหลังฝ่ายค้านแผลงฤทธิ์คว่ำร่าง

Author by 17/11/14No Comments »

about_1_1       ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพรศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่องกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 114 ล้าน วาระที่ 2 -3 ให้ผ่านสภา สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่เกิดประโยชน์กับประชาชน

จากการเปิดเผยของ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่าตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 114 ล้าน ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สำหรับสาเหตุที่ร่างเทศบัญญัติฯ ไม่ผ่านสภาเนื่องจากฝ่ายค้านอ้างว่าไม่ได้แปรญัตติ 7 โครงการสำคัญ ที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร

ต่อมาคณะผู้บริหารมีการนัดหารือกับสมาชิกสภาทั้งหมด มีการสร้างความเข้าใจ และปรับปรุงร่างเทศบัญญัติใหม่ แล้วนำเสนอ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาฯ ให้เปิดประชุมสภาฯ ใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2557 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 114 ล้าน โดยเริ่มวาระแรก ขั้นรับหลักการปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จากนั้นประธานสภาได้ให้กรรมการเปิดรับคำแปรญัตติ และกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งต่อไปในวันที่ 21 พ.ย.2557 เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระ 2 และ 3 ให้ผ่านสภา สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไป.