หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ป่าซางประเมินตำบลดูแลสุขภาพส่งเสริมผู้สูงอายุมีสุขภาพดีระยะยาว

Author by 15/07/14No Comments »

สุพนจ์ ปันสุรัตน์        นายสุพจน์ ปันสุรัตน์    นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง .ป่าซาง .ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลจะเข้ารับการประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบ่อง และสำนักงานสาธารณสุข .ลำพูน ในวันที่ 16 .. 2557 เวลา 08.30 . ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง

เพื่อให้การให้บริการและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสุขภาพ จ.ลำพูน ปี 2557 กำหนดให้มีการดำเนินงานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรในจังหวัด ให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของกลุ่มวัยสูงอายุ เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ของกระทรวงสาธารณสุข และ จ.ลำพูน 6 ข้อ คือ มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีบริการดูและสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านมีคุณภาพ โดยบุคลากรสาธารณสุข มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล และมีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง

เทศบาลตำบลป่าซางมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการดูแลผู้สูงอายุเช้าไป-เย็นกลับ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น.