หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

พัฒนาเมืองน่านน่าอยู่นายกฯเล็กประชุม 100 คลังสมองระดมความคิดเห็น

Author by 27/07/14No Comments »

 สุรพล เธียรสูตร               ที่ห้องแกรนบอลรูม    โรงแรม       เทวราช อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2557 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 คลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า    เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ”

โดยพยายามพัฒนาเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตเมืองแห่ง ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย มีปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการคลังสมอง เพื่อจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นค้นหาองค์ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานคณะ กรรมการโรงแรมภูคาน่านฟ้า ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่พล เมืองน่าน ที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศประกอบคุณงามความดีให้ จ.น่าน ในฐานะที่เป็นพลเมืองและทำคุณประโยชน์แก่เมืองน่าน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่อาจารย์คำรบ วัชราคม ในฐานะเป็นพลเมืองเกียรติยศเมืองน่าน

จากนั้น ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมืองน่านบ้านเฮา หมู่เฮาจะเอาจะไดดี” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการเมือง สังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย รายได้ และความสุข โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและกรรมการสร้างความเข้มแข็งและ การมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลน่าน นายรังสิต เจียมปัญญา ผอ.ศูนย์บริการวิทยาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหา วิทยาลัยรังสิต ดร.ชุมพล มุกสิกานนท์ ผจก.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ทั้งนี้โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้บริหารและขับเคลื่อน ใน 28 ชุมชน.