หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ฟื้นศิลปะทอผ้าไหมสันกำแพงเทศบาลจับมือหลายองค์กรขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งเรียนรู้

Author by 16/06/14No Comments »

2 เจี๊ยบ copy          ..ศุภนิมิต วรกิตติ  นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการย้อนรอยไหมใต้ร่มพระบารมี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสันกำแพง

          โดยนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง   ร่วมกับผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่, พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่, จัดหางาน จ.ังหวัดชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, วัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ในศึกษาบริบท ความเป็นมา และการเก็บรวมรวมข้อมูลวัฒนธรรมด้านศิลปะการทอผ้าไหมสันกำแพงในอดีต และข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชุมชน  อำเภอสันกำแพง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเป็นแนวทางในการพื้นฟูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีการเผยแพร่ศิลปะการทอผ้าไหมสันกำแพง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าว่าเป็นความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริหารจัดการโดย ทุกหน่วยงาน ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไหมสันกำแพง ตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กระบวนการผลิตเส้นไหม ทอผืนผ้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมด้านการตลาด ร่วมส่งเสริมงานด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ้าไหมสันกำแพง และประสานความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป.