หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ฟ้าฮ่ามจัดอบรมอปพร.ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน

Author by 1/09/14No Comments »

1 เจี๊ยบ       เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และซักซ้อมป้องกันภัย สำหรับบุคลากรเทศบาล และผู้นำชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2557 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และซักซ้อมป้องกันภัย สำหรับบุคลากรเทศบาล และผู้นำชุมชน ต.ฟ้าฮ่าม โดยเชิญ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล อปพร. ตัวแทนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลป่าแดด และ อบต.ดอนแก้ว เข้าร่วมการอบรมรวม 250 คน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ในการจัดทีมวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด.