หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวการเมือง

มอบประกาศฯนร.ต้นแก้ว “บุญเลิศ”แนะซื่อสัตย์สุจริต

Author by 10/03/16No Comments »

1       วันที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ             บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ถือเป็นการสร้างความมั่นคงของชีวิต และเป็นการก้าวขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน โดย อบจ.เชียงใหม่ ได้ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วมีวิชาความรู้ และพร้อมที่จะศึกษาในระดับขึ้นต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

นายบุญเลิศ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาว่าวุฒิบัตรที่นักเรียนได้รับ เป็นเพียงกระดาษ ไม่สามารถจะบันดาลทรัพย์สินเงินทองให้ได้ และยังมีวันสูญหายฉีกขาด  แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการที่มาศึกษาในโรงเรียนนี้คือ วิชาความรู้ ทักษะชีวิต จะติดตัวแต่ละคนตลอดไป เป็นสมบัติอันล้ำค่า ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ตนเองในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง หากมีวิชาความรู้มากเพียงใด แต่ไม่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและทำนองคลองธรรมแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และชาติบ้านเมืองได้เท่าที่ควร.