หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กระตุ้นสินค้าโอทอปเชิญชวนเลือกซื้อในงานดอยขะม้อแฟร์

Author by 26/12/14No Comments »

highlight          นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ .เมือง .ลำพูน เปิดเผยว่าเทศบาลจัดงานดอยขะม้อแฟร์ ครั้งที่ 3 ในงาน ซ๊ะป๊ะของดีตำบลมะเขือแจ้ และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ . ลำพูน ระหว่างวันที่ 25-27 .. 2557 สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้คนท้องถิ่น พร้อมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการทางวิชาการ สุขภาพ อาชีพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ชกมวย การประกวดธิดาดอยขะม้อ คาวบอยไนท์ ชมหนังกลางแปลง รำวงย้อนยุค การแปรรูปอาหาร ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง สุดยอดโอทอป ยอดเยี่ยมแห่งปี การจัดกาดหมั้วครัวแลงของกินพื้นเมือง ของดี 21 ชุมชน การแข่งขันจัดซุ้มของดีชุมชนดีเด่น เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูก และสิ่งประดิษฐ์จากไม้

นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ กล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ 3 ใน 5 ของจำนวนประชากร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีก 2 ส่วน ประกอบอาชีพรับจ้างและทำงานอิสระ เมื่อหมดฤดูกาลทำการเกษตรจะว่างงาน ไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและปัญหาครอบครัว

ดังนั้นเทศบาลจึงได้ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หารายได้เพิ่มเติม เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในปี 2558 ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และเพื่อให้การส่งเสริมประชาชนที่ประกอบอาชีพมีรายได้   ตาม นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค์

เทศบาลจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มอาชีพ การตลาด การพัฒนาและส่งเสริมการจัดแสดงจำหน่ายสินค้า กระตุ้นให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางจัดจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน พืชผลการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง.