หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มะเขือแจ้ป้องกันไข้หวัดนก ฝึกอบรมเครือข่าย ผู้นำชุมชน

Author by 2/03/15No Comments »

1779171_232421613610417_899523648_n     จากการเปิดเผยของ นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ .เมือง .เชียงใหม่ ว่า เทศบาลกำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมเครือข่าย ผู้นำชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ทั้ง 21 หมู่บ้านใน .มะเขือแจ้ รวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีก และสนามซ้อมชนไก่ ภายใต้โครงการควบคุมป้องกันไข้หวัดนก ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 3 มี.. 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 . ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ .เมือง .ลำพูน

เพื่อสร้างเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดระดับตำบลและระดับหมู่บ้านตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค และยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัด ตลอดจนเพื่อให้ ต.มะเขือแจ้ ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ลำพูน และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

นายวัฒนา กล่าวว่า ต.มะเขือแจ้ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการควบคุม ป้องกันโรค มีการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยจัดทีมบุคลากรร่วมกับภาคประชาชน ในการเข้าตรวจสอบสัตว์ปีกในทุกหมู่บ้าน เพื่อดูอาการสัตว์ปีก หากพบป่วยหรือตายมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดนกจะควบคุมโรคทันที และมีการรณรงค์ทำความสะอาด รวมถึงการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง โดยใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม ตามหลักการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกที่จัดทำขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ      ดังนี้

1.การจัดระบบการผลิตและเลี้ยงสัตว์ปีก 2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคทั้งในสัตว์และคน 3.การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 4.ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประชาชน ภาคธุรกิจและนานาประเทศ  ในการรับมือกับปัญหาโรคไข้หวัดนก.