หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

วันละอ่อนดอนแก้วฮ่วมสร้าง พัฒนาศักยภาพเยาวชนท้องถิ่น

Author by 28/10/12No Comments »

ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันละอ่อนดอนแก้ว ฮ่วมสร้าง” ตามโครง การนักสืบน้อยคอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อบต. ดอนแก้ว สร้างสรรค์เยาวชนด้านการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์ถิ่น รักการท่องเที่ยว และพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเยาวชนคนดีของสังคม

                ที่ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 ต.ค.55 นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันละอ่อนดอนแก้ว ฮ่วมสร้าง” ตามโครงการนักสืบน้อยคอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อบต.ดอนแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.นี้  มีเด็กและเยาวชนใน ต.ดอนแก้ว เข้าร่วม 80 คน

เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างภาวะผู้นำ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดถึงการเสริมสร้าง ปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชน มีความรู้สึกรัก และหวงแหนสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน เป็นเครื่องมืออันประเสริฐ ติดตัวเด็กและเยาวชนไปในภายภาคหน้าเพื่อให้สามารถดำรงตน ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

การจัดงาน “วันละอ่อนดอนแก้ว ฮ่วมสร้าง” มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้ซึมซับและได้รับประสบการณ์จริงในชุมชน ด้านการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์ถิ่น รักการท่องเที่ยว และพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเยาวชนคนดีของสังคม เป็นต้น

ปัจจุบัน อบต.ดอนแก้ว มีศูนย์เยาวชน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และคณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน ต.ดอนแก้ว มีสถานที่จัดกิจกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ กล้าทำ และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง.