หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สภาอบจ.ชม.ผ่านงบ 71 ล้านโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ

Author by 23/07/14No Comments »

  1 เจี๊ยบ copy         นายกอบจ.เชียงใหม่ขออนุมัติจากสภาในการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ 25 อำเภอ ทั่ว .เชียงใหม่ รวมวงเงินทั้งสิ้น 71,245,600 บาท สภามีมติเห็นชอบ  

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 ก.ค. 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสงบ กันทะแก้ว ประธานสภา อบจ. เชียงใหม่ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมี ส.อบจ.แต่ละอำเภอ นายบูญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ระเบียบสำคัญการประชุม นายบุญเลิศ ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ. เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่  25 อำเภอ ทั่ว จ.เชียงใหม่ จำนวน 141 บ่อ    โดยใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 71,245,600 บาท เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หากเกิดภัยแล้ง จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ส.อบจ.ต่างอภิปรายให้ความเห็นชอบเพราะเห็นว่าพื้นที่ของแต่ละแห่งของแต่ละอำเภอ   มักจะประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี มีความจำเป็นต้องมีการขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ จะได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนตลอดไป ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในโครงการด้วยคะแนน 34 ต่อ 0 เสียง.