หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สภาเจดีย์ขาวไฟเขียวงบปี 58 “ทัศนัย”สรุปแผนพัฒนาตามเทศบัญญัติ

Author by 29/08/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy          ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับไฟเขียวจากสภาแล้ว นายกเทศมนตรีสรุปแผนการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ ล้วนเป็นโครงการสำคัญ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 เวลา 13.30 น. น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาล ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายสรวมชัย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วม

ในการประชุมสภาครั้งนี้มีมติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 ในวาระที่ 2-3 รวมวงเงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยวาระที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลคงร่างเดิม ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ส่วนวาระที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ทั้งฉบับอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 20 ต่อ 0 งดออกเสียง 4

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการตามเทศบัญญัติ ได้โครงการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 2 ป้องกันการก่อคดีอาชญากรรม และเหตุร้ายอื่นๆ การจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งทันตแพทย์ เดย์แคร์ ฟอกไต นวดแผนโบราณ บริเวณการเคหะหนองหอยที่เตรียมไว้ การจัดตั้งสถานธนานุบาล แห่งที่ 5 (โรงรับจำนำ) ข้างสวนสาธารณะบ้านเด่น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยการจัดซื้อรถเมล์โดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง มีการดัดแปลงให้ผู้พิการได้ใช้บริการด้วยความสะดวกปลอดภัย จำนวน 12 คัน ให้บริการประชาชน การตั้งจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ยืมรถจักรยานเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่

“การบริหารงานเทศบาล มุ่งเน้นให้คนชั้นกลางลงมา จะต้องได้รับความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากระบบขนส่งมวลชนที่ดีแล้ว ต้องมีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น มีการบริการด้านสุขภาพ การอุปโภคบริโภคอาหารที่มีความสะอาด ปราศจากสารพิษเจือปน  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมต้องเอื้ออำนวย สังคมเมืองต้องมีความปลอดภัยในทุกๆด้าน ทั้งอุบัติเหตุ และคดีอาชญากรรม นโยบายการบริหารงานที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง บ้านเมืองจะต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้าง” นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวสรุป.