หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สภา อบจ.ชม.ผ่านฉลุยใช้งบ190ล้านทำถนนครอบคลุม 25 อำเภอ

Author by 12/06/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy         สภา อบจ.เชียงใหม่ผ่านฉลุย งบประมาณ 190 ล้าน จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนำไปก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน และขุดลอกคูคลอง ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ รวม 48 โครงการ

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 14.00 น. นายสงบ  กันทะแก้ว  ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง

ในการประชุมครั้งนี้ นายบุญเลิศ ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน และขุดลอกคูคลอง ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ รวม 48 โครงการ รวมวงเงิน  190,661,100 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางไปมาสะดวก อีกทั้งยังจะเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าพืชผักเข้าตัวเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์  37 ต่อ 0

นายก อบจ.เชียงใหม่ ยังได้ขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล ถนนสายบ้านวังธารทอง หมู่ที่ 22 ต.ดอยหล่อ เชื่อมกับบ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ รวมวงเงิน 2,741,000 บาท  , ญัตติขอความเห็นชอบในหลักการขยายชั้นเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขอเปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ภายหลังจาก นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้ชี้แจงในรายละเอียดตามญัตติต่างๆแล้ว สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ต่างมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ 37 ต่อ 0 จากนั้นประธานที่ประชุมได้กำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 ม.ค.2558 และเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 ส.ค. 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 37 ต่อ 0.