หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สภา อบจ.ชม.มีมติเห็นชอบเปิดห้องเรียนอังกฤษต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

Author by 18/09/14No Comments »

1-2. เจี๊ยบ      สภา อบจ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 นายสงบ  กันทะแก้ว  ประธานสภาอบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องเลควิว โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ถนนซีเกมส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมี ส.อบจ.ทุกอำเภอ นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบจ.เชียงใหม่ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2557 , ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อคืนเงินค่าปรับผิดสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์ทอง คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 68,640บาท  และญัตติขอความเห็นชอบในหลักการเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัด อบจ. เชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2558 มติที่ประชุมเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์.