หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สภา อบจ.ชม.ไฟเขียวงบ 59 ล้าน ป้องกันโรคมือเท้าปาก-ไข้เลือดออก

Author by 20/08/12No Comments »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เมื่อเร็วๆ นี้  ที่ห้องแกรน์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง

ในการประชุมครั้งนี้นายบุญเลิศ ได้เสนอขออนุมัติจากสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ.เชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 39,522,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเจล และค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าว

นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวชี้แจงว่าปัจจุบันพบการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน มีการสั่งปิดไปแล้วหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ประกอบกับการระบาดของโรคนี้ พบมากในช่วงฤดูฝนที่เอื้อต่อการเกิดโรค และขณะนี้ จ.เชียงใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้ กระจายทั่วทุกอำเภอ หากไม่เร่งป้องกันโรค อาจก่อให้เกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 19,982,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าสารเคมีสำหรับใส่เครื่องมือพ่นกำจัดยุงลาย ค่ากระป๋องสเปรย์พ่นกำจัดยุงลาย และค่าหน้ากากอนามัย ทั้งนี้มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายทั่วทุกอำเภอของ จงเชียงใหม่ ประกอบกับปีนี้สภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดโรค และคาดว่ามีแนวโน้มการระบาดโรคที่มีความรุนแรงมากกว่าการระบาดที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นการด่วน

โดยนายบุญธรรม บุญหมื่น ส. อบจ. เชียงใหม่ อ.สารภี เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้อภิปรายสนับสนุนการเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ.เชียงใหม่ ทั้ง 2 โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 59,504,500 บาท เนื่องจากทั้ง 2 โรคเป็นอันตรายกับประชาชน ต้องเร่งสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นการด่วน

จากนั้นประธานสภา ได้ของมติจากสภา มีการยกมือเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 35 เสียง จากจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมขณะนั้น 37 คน.