หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สมาคมกีฬาจัดกอล์ฟถ้วยสุริยะสร้างศูนย์กีฬาต้านยาเสพติด

Author by 11/04/15No Comments »

2 เจี๊ยบ    สภาวะสถานการณ์ปัจจุบันยาเสพติดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคมที่มีอยู่ มีส่วนก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดมีอยู่ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มแรงงาน ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของคนในสังคม

การมีสถานที่ออกกำลังกายโดยมุ่งหวังให้เด็กเยาวชน กลุ่มแรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน และประชาชนใน ต.บ้านกลาง จะเป็นประโยชน์ทำให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นนโยบายหลักของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูน     ภายใต้การนำของ  ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีฯ ในการให้บริการด้านสาธารณะ เพื่อการพัฒนาให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข และการพัฒนาชุมชนตลอดจนสังคม เป็นฐานรากให้เกิดความมั่นคงในการขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไปข้างหน้า

ดร.ประสิทธิ์  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา ต.บ้านกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงประชากรแฝง แรงงานในนิคมอุตสาห กรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน  จำนวนกว่า 4  หมื่นคน และประชาชน ต.บ้านกลาง ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถออกกำลังกายตามที่ตนเองถนัด และมีความสนใจของแต่ละกลุ่มวัย

หากย้อนกลับไปในปี   2555  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในวงเงิน 29 ล้านบาท และจากสถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จำนวนวงเงินกู้ 15 ล้านบาท รวมจำนวนวงเงินกู้ 44 ล้านบาท จัดซื้อที่ดินก่อสร้างรั้วพร้อมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและประชาคมหมู่บ้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปัจจุบันได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยได้มีแผนงานก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ -ศรีคำ  บนพื้นที่ดินจำนวน 94 ไร่ 24 ตารางวา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างตามแผนการก่อสร้างในช่วงปี 2558 -2559  ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำดิบพร้อมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่งบประมาณ 9,940,000 บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ขุดสระขนาด 5 ไร่ เพื่อถมดินบดอัดแน่นปรับพื้นที่ภายในสนามกีฬา พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น งบประมาณ  5,277,500 บาท  จากงบประมาณจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน การก่อสร้างถนนคสล. เข้าสนามกีฬาตำบลบ้านกลาง งบประมาณ  5,300,000 บาท  งบประมาณจากเงินทุนสำรองสะสม, การก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ งบประมาณ 24,500,000 บาท งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณจากกรมพลศึกษา โดยมีการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด  20 X 40  เมตร, ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 30 X 30  เมตร, ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ขนาด  30 X 50  เมตร, ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมลู่วิ่งดิน 8 ลู่, ก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอำเภอ ขนาดยาว 40.5  เมตร

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแผนงาน โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ สนามเทนนิส ขนาด 18 X 36   เมตร งบ ประมาณ 1,200,000 บาท  งบประมาณ สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สร้างสนามบาสเกตบอลและสนามวอลเล่ย์บอล ขนาด 19.10 X 32.10  เมตร งบประมาณ 1,020,000 บาท งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ลานกีฬาขนาดเล็ก 20 X 40 เมตรอีกทั้งยังจะมีการวางแผนงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอีกหลายโครงการ  อาทิ การก่อสร้างลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี, การก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ, การก่อสร้างศูนย์การแพทย์, การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ, การก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ, การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน, การก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ล้วนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง กล่าวว่าหลังจากที่ก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีแล้วเสร็จ คาดว่าเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน  และตำบลใกล้เคียง จะได้รับประโยชน์นานับปการ มีสถานที่ออกกำลังกายในเวลาว่าง ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนมีสถานที่เพื่อใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยมีระบบครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการทั้งในระดับหมู่บ้าน และอำเภอ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นแหล่งเศรษฐกิจใน ต. บ้านกลาง  การค้า การศึกษา และการลงทุน ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาล ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ในด้านการกีฬาและนันทนาการ ส่งผลเอื้อในการพัฒนาตำบลตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต. บ้านกลางและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างแท้จริง.