หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันปูเลยเปิดศูนย์แยกขยะนำร่องหมู่บ้านป่าเสร้าหลวงมีคูปองแจกเพื่อรับรางวัล

Author by 9/02/15No Comments »

สว่าง หนักแน่น         จากการเปิดเผยของนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายสุวิทย์ ใจโต ผู้ใหญ่บ้านป่าเสร้าหลวง หมู่ที่ 6 .สันปูเลย ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบลด -คัดแยกขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่หมู่บ้านป่าเสร้า โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมพิธี

ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบลดคัดแยกขยะฯบ้านป่าเสร้าหลวง จะเป็นการนำร่องจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 95 จากทั้งหมด 95 ครัวเรือน และได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะรายเดือนแก่ทางเทศบาล โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแยกขยะในครัวเรือนตามหลักวิชาการที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ อาทิ เศษใบไม้ ต้นกล้วย จะมีการคัดแยกทำเป็นปุ๋ยหมักที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้ปุ๋ยหมักแล้วจะแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ต้องการต่อไป

ส่วนขยะรีไซเคิลที่ประชาชนจัดเก็บ จะมีพ่อค้ารับซื้อของเก่ามารับซื้อเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ด้วยราคาที่ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และ ทางเทศบาลจะแจกคูปองให้ผู้นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่าย เพื่อรวบรวมแลกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างดำเนินโครงการทางเทศบาลจะออกพื้นที่สุ่มตรวจให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จากนั้นทาง เทศบาลจะจัดประกวดด้านการรักษาความสะอาด ให้ที่พักอาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมมอบรางวัลการประกวดอีกด้วย.