หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สัมมนาเข้มกฎหมาย ป.ป.ช. มุ่งท้องถิ่นบริหารงานโปร่งใส

Author by 30/03/16No Comments »

thainews180    ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียตริ 7 รอบพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ อบจ. เชียงใหม่จัดจัดสัมมนา “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯประกอบข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,500 คน

นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ด้านนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศกาลแห่งประเทศไทย และสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้คัดเลือกให้ อบจ.เชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ทำให้ต้องมีบทบาทการเป็นอปท.ต้นแบบ เพื่อขยายผลให้ อปท. ใน จ.เชียงใหม่ มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมต่อไป

อบจ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการดังนี้

1.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ให้มีประสิทธิและเป็นการสร้างเสริมทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการส่งเสริมการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในองค์กร ตลอดจนสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2.เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตให้เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่

การอบรมสัมมนาฯในครั้งนี้ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”นอกจากนี้ยังมอบป้ายมุมความรู้ ป.ป.ช. พร้อมหนังสือและสื่อที่เกี่ยวข้องแก่ อปท. จำนวน 211 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ป.ป.ช. และกรณีศึกษาคดีทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”โดยนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. และ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด”โดยนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่.