หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ส่งเสริมออกกำลังกาย

Author by 25/01/16No Comments »

thainews180                ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าเทศบาลฯกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบประยุกต์เพื่อสุขภาพ ต.บ้านกลาง ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.2559  เวลา 08.00 -15.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง

โดยจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนทั่วไปและแกนนำ สุขภาพ จำนวน 60 คน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการออกกำลังกาย

นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมการรวมพลคนรักสุขภาพมาออกกำลังกายประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -20 ก.พ.2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บริเวณคุ้มเทวี ข้างอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี บ้านท่าล้อ-ศรีคำ

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 วัน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูการเป็นต้นแบบคนรักษ์สุขภาพ ต.บ้านกลาง.