หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ส.ท.สุเทพผ่านร่างเทศบัญญัติ หลังถูกคว่ำกลางสภา

Author by 26/11/14No Comments »

      about_1_1          ที่สมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 115 ล้าน ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่   สำหรับสาเหตุที่ร่างเทศบัญญัติฯ ไม่ผ่านสภาเนื่องจากฝ่ายค้านอ้างว่าไม่ได้แปรญัตติ 7 โครงการสำคัญ ที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร

ต่อมาคณะผู้บริหารมีการนัดหารือกับสมาชิกสภาทั้งหมด มีการสร้างความเข้าใจ และปรับปรุงร่างเทศบัญญัติใหม่ แล้วนำเสนอ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาฯ ให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2557 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  โดยเริ่มวาระแรก ขั้นรับหลักการปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

ต่อมาวันที่ 21 พ.ย.2557 เวลา 09.30 น. ประธานสภาฯ ได้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ในวาระที่ 2 และ 3 โดยวาระที่ 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ขอแปรญัตติตามที่ได้ยื่นเสนอหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ มีการปรับลดบางโครงการเพื่อความเหมาะสม การประชุมได้ดำเนินมาจนถึงช่วงบ่าย ประธานสภาฯพิจารณาเห็นว่าได้เปิดโอกาสสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายจนครบถ้วนในสาระแล้ว จึงขอให้มีการลงมติ สมาชิกสภาเทศบาลต่างเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  อย่างเป็นเอกฉันท์  จะได้มีการเสนอ  ผวจ.ลงนามอนุมัติใช้งบ ประมาณตามระเบียบ เพื่อประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป.