หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.มอบเงินรางวัลให้ข้าราชการดีเด่น

Author by 17/10/14No Comments »

บุญเลิศ         นายก อบจ.เชียงใหม่  สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ, พนักงาน และ ลูกจ้างประจำ  ด้วยการมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี  เนื่องในวัน อบจ.ต้นเดือน ..ี้

เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจำปี 2557  วันที่ 1 พ.ย.นี้  นาย  บุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายก อบจ. เชียงใหม่   เปิดเผยว่าจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ของ อบจ.เชียงใหม่  ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรม การจริยธรรม อบจ.  เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่อง  ในฐานะประพฤติตนได้เหมาะสม  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของ อบจ.เชียงใหม่

ผู้ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับการยกย่อง  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ปฏิบัติงานใน อบจ.เชียงใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี   มีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  แต่งกายเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย  ได้รับคะแนนประเมินตามตารางสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ขณะนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ  เพื่อรับรางวัลดังนี้

กลุ่มข้าราชการ  จำนวน 9 คน,  กลุ่มลูกจ้างประจำ 4 คน  และกลุ่มพนักงานจ้าง 4 คน  นอกจากได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแล้ว  ยังได้รับมอบเงิน  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วย.