หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.สนับสนุนวันมะม่วง “บุญเลิศ”ชี้ช่องการตลาดสดใส

Author by 22/06/15No Comments »

2เจี๊ยบ       เมื่อเวลา 10.30 .วันที่ 18 มิ.. 2558 ที่ลานด้านข้างศาลากลาง .เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ซึ่งสำนักงานเกษตร . เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนมะม่วง .เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิ..2558

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการผลิต และการบริโภคมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัย และส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างเกษตรกรและชาวสวน ขยายฐานตลาดการส่งออกมะม่วง รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกร จ.เชียงใหม่

นายบุญเลิศ กล่าวว่า อบจ.ได้เล็งเห็นโอกาสของเกษตรกรที่หันมาปลูกมะม่วงและเพียงไม่ถึง 5 ปีมีการเจริญอย่างก้าวกระโดดมาก ทำรายได้สูง หลายคนเคยปลูกลำไย แต่มีปัญหาทุกปี สามารถพลิกฟื้นชีวิตและเพิ่มรายได้จากเดิมมากจนเลิกทำลำไยมาทำมะม่วงแทน ถือว่าตลาดยังมีอนาคตที่สดใส อบจ.จึงประสานความร่วมมือกับทางเกษตรจังหวัด และหน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุนเรื่องนี้ รวมทั้งการพัฒนาเพิ่มโอกาสแก่เกษตรกรทั้งศักยภาพความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกอย่างของ จ.เชียงใหม่ทดแทนลำไยที่เป็นปัญหา และตลาดยังเปิดกว้างอีกมากโดยเฉพาะเมื่อเปิด AEC ยิ่งมีมากขึ้นอีกจึงพร้อมสนับสนุนเต็มที่ รวมทั้งกระตุ้นให้คนตื่นตัวบริโภค ไม่เช่นนั้นอนาคตคนไทยอาจไม่ได้กินมะม่วงอร่อยของไทยเพราะต้องส่งออกหมดก็เป็นได้

ภายในงานมีการแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงใน จ.เชียงใหม่ กิจกรรมการประกวดผลผลิตมะม่วง การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออก ราคายุติธรรม หลากหลายพันธุ์ตลอดงาน การออกร้านแสดงสินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 25 อำเภอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูป การตลาด และนวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายกล้าพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ และพืชการเกษตรอื่นๆ และกิจกรรมภาคบันเทิงการประกวดต่างๆ อีกจำนวนมาก.