หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.หนุนนครเชียงใหม่เร่งพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่า

Author by 3/11/14No Comments »

1 เจี๊ยบ             เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 16.30 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่   และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวทาง Historic Urban Landscape   เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการรักษาและฟื้นฟูเมืองให้ดีขึ้น

นายสุริยะ กล่าวว่าประชาชนทุก กลุ่ม ต่างล้วนอยากเห็นเมืองเชียงใหม่ดีขึ้น การทำงานโดยร่วมมือกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะพิสูจน์ให้เห็นการร่วมแรงร่วมใจที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ และหวังว่าการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ไม่เพียงทำให้เมืองเก่าเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกที่คนจากอดีตได้ส่งมอบต่อให้คนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่เมืองเก่าเชียงใหม่จะเป็นมรดกชิ้นสำคัญ ที่คนรุ่นปัจจุบันได้ลงมือสร้างสรรค์และรักษาเพื่อส่งมอบให้กับคนในอนาคตได้ภูมิใจ

ด้านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่าเป้าหมายของเทศบาลในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่คือส่งสารให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนได้ร่วมกันในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าด้วยแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ที่มีจุดหมายในการรักษาคุณภาพทางสังคม คุณภาพของสภาพแวดล้อมใช้พื้นที่เมืองอย่างก่อให้เกิดประโยชน์ยั่งยืนทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

การดำเนินเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าครั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆทั้งจากนักวิชาการหลายสถาบัน องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ที่รวมกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่ ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานให้ปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยพื้นที่เป้าหมายระยะแรก จะอยู่บริเวณรอบคูเมือง ถนนแกนหลักสายสำคัญของเมือง มุ่งจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ จัดระเบียบป้าย ทางเดินเท้า พัฒนามุมมองต่อสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง พัฒนาระบบการสัญจรในเมือง จากนั้นจะขายให้โครงการคลุมพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ทั้งหมดต่อไป

ขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังควบคุมการสร้างตึกให้สูงไม่เกิน 12 เมตร ในเขตเมืองเก่า รวมถึงอาคารที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ต้องเป็นอาคารทรงล้านนา และสีของอาคารต้องออกแนวสีขาวหรือสีน้ำตาล ทางเทศบาลได้เสนอเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตเมืองเก่าแก้ไขตามที่กรมโยธาธิการได้ทักท้วงมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอพิจารณาหากได้รับความเห็นชอบ จะเสนอขอประกาศใช้ได้ และจะมีการติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมในพื้นที่เมืองเก่าให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย. 2558 และส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองเก่า จะสร้างจุดยืม-คืนจักรยาน จำนวน 15 จุด และจะมีรถเมล์ขนาดเล็กที่เอื้อต่อการแขวนพ่วงจักรยานไว้กับรถเมล์ และจะจัดระเบียบสายไฟและลดจำนวนเสาไฟฟ้าในถนนสายพระปกเกล้า ภายในปี 2558

นอกจากนั้นทางเทศบาลนคร เชียงใหม่ยังจะริเริ่มโครงการเชียงใหม่เมืองจักรยานขึ้นเพื่อเสริมการพัฒนาในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าชที่เป็นตัวการทำให้โลกร้อน เพื่อเป็นแนวทางการทำให้เชียงใหม่เข้าสู่ความเป็นเมืองอากาศสะอาด มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ มีความมุ่งมั่นอยากเห็นเชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่มีคุณค่า รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นรากฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของชาวเชียงใหม่

ขณะที่นายบุญเลิศ  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการฟื้นฟูเมืองเก่าในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างสำคัญต่อการถนอมรักษาและฟื้นฟูเมืองเก่าให้คงคุณค่าปรากฏชัดขึ้นมาอีกครั้ง และเมืองเก่าเชียงใหม่จะกลายเป็นพื้นที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานคนเชียงใหม่ ได้เชิดหน้าอย่างภาคภูมิในประวัติศาสตร์ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถประกาศต่อผู้คนในโลกถึงความเป็น “เชียงใหม่” ได้อย่างภาคภูมิใจ.