หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.อบรมพนักงาน เสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ

Author by 2/04/15No Comments »

 SONY DSC         อบจ.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายพิเชฐ  พิศุทธกุล รองนายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด ประจำปี 2558 หลักสูตร “การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการ และกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากร ในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย อีกทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเชิญชวนผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ ตามค่านิยมหลักของคนไทย มุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้มาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานอย่างเต็มที่ มีพฤติกรรมเต็มใจให้บริการด้วยใจ และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 473 คน  และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558 จำนวน 459 คน.