หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.เคลื่อนที่สู่อมก๋อยเปิดให้บริการสาธารณะ

Author by 21/05/15No Comments »

1 เจี๊ยบ copy     เมื่อวันที่ 18 .. 2558 เวลา 10.30 . นายชุติเดช  มีจันทร์  นายอำเภออมก๋อย .เชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ. เชียงใหม่ บริการประชาชน ประจำปี 2558     โรงเรียนบ้านนาเกียน  .อมก๋อย  .เชียงใหม่   โดยมี ..เปรมกมล ธีโรภาส  หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.เชียงใหม่  นำข้าราชการในสังกัด ตลอดจนพนักงาน  เจ้าหน้าที่ไปจัดงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ด้านการบริการ และพร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด เร่งแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า อบจ.เชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดระบบบริการสาธารณะ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

นอกจากนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการออกหน่วยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การบริการตัดผม เสริมสวย  การบริการตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก และรถจักรยานยนต์ การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา เปิดจุดบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายน่ารู้ จุดบริการจัดเก็บภาษีโรงแรมเคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มีประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง.