หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.น่านจัดMOU 4 สถานศึกษาสร้างทางเลือกนักเรียน

Author by 2/10/14No Comments »

นรินทร์ เหล่าอารยะ          นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ระหว่าง อบจ.น่าน กับ 4 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ,วิทยาลัยชุมชนน่าน,วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา และโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เมื่อวันที่ 30 ..2557 ห้องประชุมสภา อบจ.น่าน

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพและมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เป็นทางเลือกให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพหลักของตนเอง เข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเรียนต่อในสายอาชีพระดับสูงขึ้น และสถานศึกษาให้ความร่วมมือ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอบเป็นอย่างดี

นายก อบจ.น่าน กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างฉลาดชาญฉลาด มีทักษะการพัฒนานวัตกรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่มีค่า โดยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปรับบทบาทของครูจากผู้ให้ความรู้เป็นครูผู้เอื้อความรู้ สอนให้ผู้เรียนกำหนดจุดมุ่งหมายเอง แนะนำแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้เพิ่มเติม สร้างความรู้ขึ้นใหม่ ตกผลึกในความรู้นั้นและประเมินการเรียนรู้เอง ซึ่งรวมถึงการค้นพบความสามารถของตนเองจนเกิดเป็นทักษะอาชีพสามารถเข้า สู่ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้

ทั้งนี้ 4 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน , วิทยาลัยชุมชนน่าน,วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นเลิศในด้านการจัดกระบวนการสอนที่แสดง เจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านอาชีพของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อีกทั้งจะได้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำนวัตกรรมใหม่ๆที่เอื้ออำนวยต่อกระบวนการส่งเสริมอาชีพของผู้เรียนและ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ ประเทศต่อไป.