หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.น่านหนุนวิถีชุมชนให้นร.โรงเรียนตาลชุมลงนาปลูกข้าวอินทรีย์

Author by 24/07/14No Comments »

index_02        เมื่อวันที่ 21 ..2557 ที่บริเวณแปลงนา .ตาลชุม .เวียงสา .น่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ลงนาปลูกข้าวอินทรีย์วิถีชุมชน ในพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน โดยนำข้าว 6 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวซิวแม่จัน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ , พันธุ์ กข.6 พันธุ์ดั้งเดิม จากโรงสีข้าวพระราชทานฯ .ท่าวังผา ,พันธุ์ธัญสิรินทร์ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาใน .ศิลาเพชร .ปัว , พันธุ์ไรด์เบอร์รี่ จากโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โดยมี ว่าที่ ..สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนน่าน นายปกรณ์ เล็กศิริวิไล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายนรินทร์ กล่าวว่า ทาง อบจ.น่าน ได้สนองงานในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องจากที่ จ.น่านประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างโรงสีข้าวพระราชทาน ที่ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา ทำให้เป็นสถานที่เรียนรู้แก่เกษตรกรชาวน่าน เพื่อเป็นยุ้งฉางเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวไว้ให้ใช้ในยามวิกฤติ อีกทั้งนักเรียนและเยาวชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เกษตรกรชาวนาไทย เพื่อมิให้ถูกกลืนจากอารยธรรมภายนอก โดยมีกระแสพระราชดำรัสแก่โรงเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ และผู้สนใจ ใช้สถานที่โรงสีข้าวพระราชทานเป็นสถานที่เรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนอีกหลาย ๆ โรง ได้นำความรู้ไปปฏิบัติตามพระราชดำรัส จนประสบผลสำเร็จ นักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเริ่มตั้งแต่หว่าน ดำ เก็บเกี่ยว แปรรูป และจำหน่าย และเป็นประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอน ที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้สืบทอดเรียนรู้ และรู้จักบุญคุณของข้าว บุญคุณของชาวนาไทยที่นับวันวิถีชีวิตดั่งเดิมภูมิปัญญาไทยก่อนที่จะสูญหายไป.