หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนจัดระดมสมองพัฒนาเมืองวัฒนธรรม-ท่องเที่ยว

Author by 13/10/14No Comments »

   นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 2             อบจ.ลำพูน ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิคอนราด อเดเนาวร์ ประเทศไทย จัดอบรมและระดมสมองการแปรรูปและสร้างมูลค่าแก่ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ต.ค.2557 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากร อบจ.ลำพูน สถาบันวิจัยหริภุญชัย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนในตำบล รวม 70 คน

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ว่าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงของผู้นำชุมชนประชาชนในท้องถิ่น และกระบวนการจัดทำนโยบายแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมโครงการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จ.ลำพูน ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามนโยบาย “ลำพูน นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ของ อบจ.ลำพูน ที่จะพัฒนาเมืองลำพูนสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม เกิดการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน เกิดเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมขับเคลื่อนด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

การอบรมในครั้งนี้ เป็นลักษณะให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก กระตุ้น ระดมสมอง วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เทคนิคการเสริมสร้างความคิดแบบสร้างสรรค์ รูปแบบของวัฒนธรรมชุมชน การสร้างเครือข่ายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน การสร้างมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน และการสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ อาทิ อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง อาจารย์ไชยมงคล จันทร์ตา อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ และอาจารย์จิรดา ณ สุวรรณ ภายหลังเสร็จการอบรม คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ของ อบจ.ลำพูน ให้เดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น.