หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนถกกำจัดขยะ “ดร.นิรันดร์”ระดม อปท.ร่วมแสดงความคิดเห็น

Author by 21/08/14No Comments »

1 เจี๊ยบ          เมื่อวันที่ 18 .. 2557  ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน ดร. นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน จัดประชุมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ . ลำพูน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน .ลำพูน 57 แห่ง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .ลำพูน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด โยธาธิการและผังเมือง และสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมระดมความคิดเห็น

ดร.นิรันดร์ กล่าวว่า อบจ. ลำพูนในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ลำพูน ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้เป็นเจ้าภาพในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นระบบทั้งขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยจะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่สำหรับดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งปัจจุบัน จ.ลำพูนมีปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ 397 ตัน/วัน แต่พบว่ามีปริมาณขยะสะสม 900 ตัน ที่รอการกำจัด ณ บริเวณฐานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองและเผา ซึ่งเป็นวิธีที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำหรับแนวทางดำเนินการ แก้ไขระยะเร่งด่วน จะได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมของแต่ ละ อปท. โดยการกำจัดขยะในวิธีที่ยอมรับได้ เบื้องต้นที่ประชุมได้จัดโซนการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.บ้านธิ โซนกลาง ประกอบด้วย อ.ป่าซาง อ.แม่ทา อ.เวียงหนองล่อง โซนใต้ ประกอบด้วย อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง จากนั้นจะได้จัดการประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อกำหนดสถานที่เป็นศูนย์ กำจัดขยะแบบครบวงจรต่อไป.