หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนรับเงินรางวัล 2.5 ล้านท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี ปี 55

Author by 26/08/14No Comments »

1 เจี๊ยบ          อบจ.ลำพูน เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 ได้รับเงินรางวัล 2.5 ล้านบาท จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 ในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกสำนักงานคณะ กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) โดยมี มล.ปนัดดา ดิศกุล   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่าเมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2557  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้ อบจ.ลำพูน จำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555  เป็นผลมาจากการที่ อบจ.ลำพูนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทั้ง 3 รอบ โดย อบจ.ลำพูน ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น จำนวน 2 นวัตกรรม เข้ารับการประเมิน ได้แก่ โครงการยกระดับและการรับรองคุณภาพผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ผ่านเทคโนโลยี Barcode 2D มาใช้ตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้า ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ. ลำพูน และโครงการชื่อบ้านนามเมือง การสืบค้นหาประวัติความเป็นมา จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน ที่สื่อถึงประวัติความเป็นมา และปลูกต้นไม้นามหมู่บ้าน ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งยังได้มาซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว จ.ลำพูน.