หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนหนุนการศึกษามุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

Author by 16/07/14No Comments »

นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 2              นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ. ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยปลามหากุศล เนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใน จ.ลำพูน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2557 เวลา 09.09 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ. ลำพูน เป็นการร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อระดมทุนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งส่วนกลาง และภาคเอกชนในจังหวัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีสืบชะตา ลดเคราะห์ รับโชค เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีปล่อยปลา จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำกวง บริเวณท่าน้ำ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติของ จ.ลำพูนอีกแห่งหนึ่ง ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันมาสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา รวมทั้งลั่นฆ้องกังสดาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษากันอย่างเนืองแน่น

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา ไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดทั้งระบบ เพื่อให้ลูกหลานของชาว จ.ลำพูน ได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของ จ.ลำพูนในอนาคต.