หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนอบรมทำโคมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Author by 26/06/14No Comments »

1 กม copy       อบจ.ลำพูน ขับเคลื่อนลำพูน นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจัดฝึกอบรมทำโคมล้านนา เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับชุมชน

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์  นายก อบจ.ลำพูน    เปิดเผยว่า อบจ.ลำพูน มีหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของ จ.ลำพูน เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ และหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของ จ.ลำพูนสืบต่อไป  ประกอบกับในปี 2557 อบจ.ลำพูนได้ประกาศนโยบาย “ลำพูน นครแห่งทุนทางวัฒนธรรม” อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน แนวทางการดำรงชีวิตที่สั่งสมจากอดีตและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสามารถนำมาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่า ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมได้ มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อนำมาสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ จ.ลำพูน

ดังนั้น อบจ.ลำพูน จึงจัดฝึกอบรมการทำโคมล้านนา รุ่นที่ 2 สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   และประเพณีพื้นบ้านของ อบจ.ลำพูน ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย. 2557 ณ วัดประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2557 ณ วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเดียว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. 2557 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2557 ณ วัดพระเจ้าตนหลวง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2557 ณ อบต.หนองปลาสะวาย อำเภอเดียวกัน

ปัจจุบันโคมล้านนาถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น ตกแต่ง โรงแรม รีสอร์ท วัด หรือ สถานที่ราชการ และเอกชน เพื่อความสวยงามดูบรรยากาศสบายๆ แบบล้านนา โคมล้านนาหลากหลายชนิดได้รับความนิยมทั้งใน และต่างประเทศ ในการทำโคมล้านนาปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา ประยุกต์ตกแต่งให้เกิดความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า โคมล้านนาที่ใช้ในงานบุญที่พบเห็นอยู่ในภาคเหนือตอนบน โคมล้านนาถูกนำมาใช้เพื่อประดับ ตกแต่งอาคารบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม และความเป็นสิริมงคล แก่เจ้าของบ้าน ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่า การจุดโคมไฟ จะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้กับตนและครอบครัวต่อไป นายก อบจ.ลำพูน กล่าว.