หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนอบรมนักประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

Author by 20/05/14No Comments »

นิรันดร์ ด่านไพบูลย์        เมื่อวันที่ 15 .. 2557 นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของอบจ.ลำพูน ประจำปี 2557 การฝึกอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 .. 2557    โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ .บ้านธิ .ลำพูน

ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.ลำพูน จำนวนกว่า 60 คน โดยได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมถ่ายภาพ จ.ลำพูน ผู้สื่อข่าว และผู้มีประสบ การณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ลำพูน  และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.ลำพูน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน จ.ลำพูน

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า อบจ.ลำพูน มีนโยบายในการพัฒนา จ.ลำพูน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และภาคประชาชนในทุกระดับ มีการประสานการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกมิติ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน รับฟังข้อเสนอแนะด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่น มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.