หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่จัดอบรมปรองดองสมานฉันท์

Author by 18/07/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy         อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของ อบจ.เชียงใหม่ ในวันที่15 -16 .. 2557 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้านหลังศูนย์ราชการ .เชียงใหม่ โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ  อบรม ..โกศล ประทุมชาติ รองผบ.จทบ.ที่ 33 ค่ายกาวิละ .เชียงใหม่ และกองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน .เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร .อบจ.เชียงใหม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น  700 คน

นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าจากเจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในด้านความปรองดองสมานฉันท์ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับ  ความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่จำเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ดำรงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความรักสามัคคีกัน อบจ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในท้องถิ่น และการแสดงออกถึงความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ในองค์กร จึงจัดการอบรมในครั้งนี้.