หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน

Author by 30/05/14No Comments »

33 copy 1 เจี๊ยบ copy 2 เจี๊ยบ copy          ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เชียงใหม่ ที่สำคัญคือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และทุกสังกัดในพื้นที่ .เชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สถานศึกษาเข้มแข็ง มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล รวมตลอดถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา ชุมชน องค์กรและเครือข่ายทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดดเด่น สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพคนเชียงใหม่ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่อยู่ในสังคมโลกอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวเชียงใหม่ จึงได้แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2555 เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา   และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจ.เชียงใหม่ กับ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่  ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กงสุลใหญ่จีนประจำ จ.เชียงใหม่ จัดพิธีรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระหว่าง อบจ.เชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 6  จำนวน 93 คน โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์   นายก อบจ. เชียงใหม่  มอบหมายให้ ทพ.พิเชฐ  พิศุทธกุล รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายเฉา เสี่ยวเหลียง   กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ท้องถิ่น   จ.เชียงใหม่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.คณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องมาร่วมพิธี

โดยนักศึกษาจีนจะมาทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนการอ่าน การพูด และการเขียนภาษา และเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.เชียงใหม่  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.2557 ถึงวันที่ 10 มี.ค.2558

ในระยะเวลาที่นักศึกษาจีนทั้ง 93 คน อยู่ใน จ.เชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ทางโรงเรียนทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการจะรับผิดชอบดูแลด้านการเรียนการสอน อาหาร และที่พักอาศัยแก่นักศึกษาจีนที่ได้รับโควตา นอกจากนี้สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมค่ายภาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาจีน และนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในช่วงต้นเดือน พ.ย.2557 เพื่อให้นักศึกษาจีนและนักเรียน จ.เชียงใหม่ ได้มีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ วัฒนธรรมทั้ง 2 ชาติ อย่างมีคุณภาพต่อไป.