หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.แพร่พัฒนาแหล่งน้ำขุดเจาะบ่อน้ำตื้นช่วยเหลือการเกษตร

Author by 1/08/14No Comments »

วัฒนา ผาทอง          นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่ และรถพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ลงพื้นที่ขุดเจาะบ่อนำตื้นเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บ่อที่ 9 จากทั้งหมด 12 บ่อ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค  และเกษตรกรรมของประชาชน เป็นการป้องกันและบรรเทา แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำ ในเรื่องน้ำแล้ง รวมทั้งควบคุมการใช้น้ำบาดาล ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความจำเป็น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การดำเนินขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อการเกษตร เป็นไปตามโยบายของ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน จังหวัดแพร่ ให้เข้าไปดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น.