หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.แพร่ เผยผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

Author by 7/05/15No Comments »

อบจ_แพร่        ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยประกาศ วันที่ 11 มีนาคม 2558 มีกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา อบจ.แพร่ ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) แล้วจำนวน 18 ราย โดยผู้มีรายชื่อได้มารายงาน ตัว เข้ารับการปฐมนิเทศ และลงนามในสัญญาทุนการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา อบจ.แพร่ แล้ว

รายชื่อผู้รับทุน จำนวน 18 ราย ดังนี้ 1.น.ส. ชลธิชา คำแหง 2. น.ส.กรกนก  อภิชัย 3. นายอัมรินทร์ประสารยา 4. น.ส.กรกนก ทองประไพ 5.นายอาทิตย์ จันทธัมโม          6.น.ส.กันติมา วงค์ราษฎร์ 7.น.ส.พิมลพรรณ  ไชยแก้ว 8. น.ส.จารุวรรณ ประดิษฐ์ 9.นายพงศ์ดนัย  ถิ่นสอน 10.นายศักรินทร์ หม้อกรอง 11.น.ส.พิกุล สุติน 12.น.ส.จิตติมา ลังกาวรรณ์ 13.นายพงศธร  ดวงตาคำ 14.นายเกียรติศักดิ์  นาแหลม 15.นายณัฐพล เพชรเลิศ 16.น.ส. กาญจนา  จรรยา 17.น.ส.โสรยา กระสายและ 18.นายธนดล โสภารัตน์.