หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบต.บงตัน..เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะให้ยั่งยืน

111            จากการที่ อบต.บงตัน .ดอยเต่า .เชียงใหม่ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นนโยบายของ นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายก อบต.บงตัน ที่ให้สัญญากับประชาชนในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี  โดยสภาพของ .บงตันที่ผ่านมามีการทิ้งขยะเรี่ยราดในที่สาธารณะแม้ อบต. บงตัน จะมีการจัดให้มีหลุมขยะประจำหมู่บ้าน ตามการร้องขอของแต่ละหมู่บ้านแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะได้ ก่อให้เกิดมลพิษตามมา รวมทั้งเกิดการเผาเศษใบไม้ วัชพืช ทำให้เกิดหมอกควันตามมาอีกด้วย   

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายก อบต. บงตัน ได้เสนอให้ นายอนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรม การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนประจำ ต.บงตัน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของ ต. บงตันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโรดแมปตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการนำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ และ อบต.แม่สูน อ.ฝาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผล สำเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะให้เกิดความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจแก่แกนนำมวลชน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กลุ่มแกนนำภายในตำบลรวม 3 รุ่น

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นจากประชาชน ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 7 เดือน

จนทุกหมู่บ้านมีมติเป็นเอกฉันท์ใน 3 ประเด็น คือ 1. เห็นชอบให้ อบต.บงตัน ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะให้เกิดความยั่งยืน โดยการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจากครัวเรือน เป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะเปียก

2. เห็นชอบให้ อบต.บงตัน ใช้ถุงดำสำหรับเป็นภาชนะในการรองรับขยะทั่วไปที่จะนำไปทิ้งแทนการใช้ถังขยะ โดยประชาชนทุกครัวเรือนยินยอมเสียค่าธรรมเนียมค่าเก็บและกำจัดขยะในอัตราถุงละ 10บาท โดยมีเงื่อนไขให้ อบต.บงตันเป็นคนจัดซื้อถุงขยะนำมาแจกจ่าย โดยประชาชนจะชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเมื่อรับถุงขยะไป

3. เห็นชอบให้ อบต.บงตัน นำขยะทั่วไป ไปกำจัดยังบ่อขยะฝังกลบของ หจก.บ้านตาลกรุ๊ป เป็นบ่อขยะที่ใกล้ที่สุด และมีการบริหารจัดการถูกต้องตามหลักสุขลักษณะไม่มีผล กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเหมือนในอดีต

ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการลงมือ ปฏิบัติ มีกิจกรรมควบคู่ไปกับการเก็บและกำจัดขยะหลายกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 10  คน การ จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน โดยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี “ขยะรีไซเคิล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ วันที่ 12 ส.ค.2559  โดยรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อนำขยะไปจำหน่ายนำเงินมาจัดตั้งกองผ้าป่า เพื่อนำเงินมาจัดตั้งเป็น กองทุนธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน สำหรับนำไปรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเดือนต่อๆ ไป

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานราชการ วัด สถานศึกษา ศาสนสถาน ในเขตพื้นที่ ต.บงตัน เพื่อให้หน่วยงานราชการ วัด สถานศึกษา ศาสนสถาน ร่วมมือกับ อบต.บงตันในการแก้ไขปัญหาขยะโดยการคัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน โดยมีข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วยหน่วยงานราชการ วัด สถานศึกษา ศาสนสถาน ตกลงให้ความร่วมมือกับ อบต.บงตัน ในการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนติดตามผล จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

“การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะของ อบต.บงตัน มุ่งเน้นทุกขั้นตอน ต้องให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างถาวร และเป็นแบบอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในเขต อ.ดอยเต่าและใกล้เคียงต่อไป” นายก     อบต.บงตัน กล่าวในที่สุด.