หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบต.ม่อนปิ่นป้องกันไฟป่าร่วมประเทศเพื่อนบ้าน

Author by 26/02/15No Comments »

   การุณ รัตนธรรม       อบต.ม่อนปิ่น วางมาตรการป้องกันไฟป่าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน ลดการเผา

จากการเปิดเผยของ นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ว่า ช่วงเดือนพ.ย. – เม.ย.ของทุกปี เป็นช่วงอากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีการเผาเศษวัสดุ วัชพืช และการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูก จึงทำให้เกิดวิกฤติหมอกควันและไฟป่าเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 นี้ ทางอบต.ม่อนปิ่นได้เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกับราษฎรใน พื้นที่ชายแดนและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้วยการทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน ลดการเผาร่วมกัน เนื่องจากประสบผลสำเร็จจากปีที่ผ่านมาในการลดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้นำชุมชนท้องถิ่น พระสงฆ์ และเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำประชาคมในการลดปัญหาขยะในชุมชนเพื่อ ลดการเผา ด้วยการคัดแยกขยะและกำจัดขยะด้วยอินทรียวัตถุ คาดว่าในช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 2558 ที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ จะสามารถลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่และปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างแน่นอน.