หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบต.สบป้าดเสวนาต้านมลพิษ ระดมพลังมวลชนร่วมเวทีเสวนา

Author by 26/03/12No Comments »

ณ ที่ทำการ อบต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2555 เวลา 09.30 น.นายสุนทร ใจแก้ว นายก อบต. สบป้าด ร่วมกับคณะผู้บริหาร ส.อบต. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง นักวิชาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ, โรคผิวหนัง, โรคมะเร็ง นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดเวทีกลางแจ้งเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อประชาชนตำบลสบป้าด” ซึ่งมีประชาชนในเขตพื้นที่ ต.สบป้าด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมเวทีเสวนา

นายก อบต.สบป้าด กล่าวว่าการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหาวิกฤติหมอกควันและไฟป่า ค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM10 สูงเกินค่ามาตรฐาน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ เช่น เกิดอาการแน่นหน้าอก แสบจมูก แสบตา แสบร้อนในลำคอ และบางรายถึงขั้นอาเจียน จากการวิเคราะห์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ สรุปว่ามูลเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากประชาชนได้สูดหายใจเอาอากาศพิษ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงเข้าไปในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ต.สบป้าด ประชาชนเชื่อว่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์ และการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา ต.สบป้าด มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึง 1,389 คน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทาง อบต.สบป้าด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ขึ้น โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมเสวนา ต่างเห็นว่าปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ เกิดจากหลายสาเหตุ แต่ที่สำคัญการแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นจากทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน ในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกและทัศนคติใหม่ ให้ประชาชนรักและหวงแหนผืนป่า ต้องเลิกเผา เลิกล่า เลิกตัด หันไปช่วยกันปลูกป่าดูแลรักษาต้นน้ำลำธาร ส่วนวิถีทางการเกษตรควรหันไปใช้ วิธีการไถกลบหรือเทคโนโลยีชีวภาพแทน เพื่อคืนชีวิตและภาวะสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นทางแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ดีที่สุดและยั่งยืน.