หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบต.แช่ช้าง…. สรรค์สร้างเยาวชนทำดีเพื่อสังคม

Author by 10/08/12No Comments »

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดมทรัพยากร และบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวางแผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละชุมชน

ทั้งนี้ในปัจจุบัน สสส.ได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา และ จ.เชียงใหม่ รวม 45 แห่ง เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำโดย นายอนันต์ อุปละ นายก อบต. จ.อ.สมบัติ นุสุริยา ปลัด อบต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส.จำนวน 125,000 บาท มาดำเนินโครงการเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดกิจกรรม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS) โดยมีกลุ่มเยาวชนที่สนใจด้านดนตรีเชิงสร้างสรรค์ เสนอตัวเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2555 ทาง อบต. แช่ช้าง โดย น.ส.ศุภานัน ศิริมงคล หัวหน้าส่วนสาธารณสุข พร้อมทีมงานจึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม มีการจัดประชุมทำความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการ ทำความเข้าใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง และผู้นำองค์กรต่างๆในตำบล พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด โดยมี นายฐิติพันธุ์ พรหมอินต๊ะ เป็นประธาน เพื่อดำเนินกิจกรรม เบื้องต้นทาง อบต.แช่ช้างได้จัดสรรงบประมาณในวงเงิน 3 หมื่นบาทเศษ เป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

หลังจากนั้นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการรวมกลุ่มนำเครื่องดนตรีที่ตัวเองมีอยู่ และพอหาได้นำมาฝึกซ้อมร่วมกันโดยมี นายเจษฎาภรณ์       โนชัย พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรี มาถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านการฝึกฝนในเวลาอันเหมาะสมแล้ว ศิลปินกลุ่ม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS) จึงเริ่มนำวงดนตรีออกปรากฏสู่สายตาสาธารณชน ตามงานวัด งานสาธารณกุศลต่างๆ ในตำบล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการ “สรรค์สร้างเยาวชน ทำดีเพื่อสังคม”ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของประชาชนในตำบล มีเยาวชนตามหมู่บ้าน และพื้นที่ต่างตำบลใกล้เคียงเสนอตัวเข้ากิจกรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

นายก อบต.แช่ช้าง กล่าวถึงกิจกรรม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS) เป็นการจุดประกายให้เยาวชนในตำบล ซึ่งถือเป็น “กลุ่มเสี่ยง”หันมาร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม และสร้างการยอมรับว่าเยาวชนสามารถร่วมสร้างสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใหญ่ในท้องถิ่นหรือบ้านเมือง หากมีความตั้งใจจริง ในฐานะผู้บริหารงาน อบต.จะเดินหน้าสนับสนุนการต่อยอดกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านดนตรีพื้นเมือง เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นมิให้สูญหายไป

ด้าน จ.อ.สมบัติ กล่าวว่าหลังจากกิจกรรมนี้ ได้รับการยอมรับจากประชาชน ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง จะหารือกับคณะผู้บริหาร อบต.ในการพยายามหาแหล่งทุนจากองค์กรอื่นๆ นำมาจัดซื้อเครื่องดนตรี หรืออาจเป็นค่าชุดเครื่องแต่งกายนักร้อง นักดนตรี และอุปกรณ์ต่างๆตามความจำเป็น เพื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ส่วน นส.ศุภานัน กล่าวเสริมว่ากิจกรรม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS) เป็นจุดเริ่มต้นของเยาวชนในตำบลแช่ช้าง ในการแสดงออกร่วมกันในการทำดี เพื่อสังคม ไม่ใช้เวลาว่างไปกระทำผิดนอกลู่นอกทาง โดยเฉพาะจะห่างไกลจากปัญหายาเสพติดโดยสิ้นเชิง สำหรับงบประมาณที่คงเหลือ จะนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามเป้าประสงค์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อไป

นายฐิติพันธุ์ เปิดเผยว่าจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS) มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสรวมกลุ่มเยาวชนที่มี “จิตอาสา”ทางด้านดนตรี สร้างสรรค์ความสุขให้กับสังคม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ในโอกาสต่อไปอาจจะต่อยอดสร้างประโยชน์ต่อสังคมในด้านอื่นๆ เช่น การจัดทำบุญ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น

กิจกรรม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS) สรุปได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกของเยาวชน ให้กระทำคุณงามความดี ไม่หลงใหลหรือมั่วสุขในอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระสำคัญของชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างมีความสุข.