หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรมผู้บริหาร-ปลัดท้องถิ่นป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

Author by 15/09/14No Comments »

thainews180         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำ .แพร่ (...)แพร่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางบทบาทหน้าที่ของ ...แก่ผู้บริหาร ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต .เมืองแพร่ รวม 20 องค์กร ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่

นายมงคล สิทธิวีรกุล กรรมการ ป.ป.จ.แพร่ กล่าวว่า ปปจ.มีหน้าที่ตามมาตรา 103/18 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวม 5 ข้อ แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลดหน้าที่ให้เหลือ 3 ข้อ คือ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบการทุจริตโดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ,พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

นอกจากนี้กรรม การ ป.ป.จ.แพร่   ยังมีการชี้แจงข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง,บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการ ป.ป.จ. แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ,แนวทางการปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปรามปรามการทุจริต , การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103  และการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตราที่ 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.