หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรมเข้มกก.เลือกตั้งนายก ทั่วทุกตำบลในเขตพื้นที่ จ.ลำพูนให้โปร่งใส-ไร้การร้องเรียน

Author by 6/08/12No Comments »

นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ลำพูน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำ อบจ.ลำพูน เปิดเผยว่าจะมีการเลือกตั้งนายก อบจ.ลำพูน ในวันเสาร์ที่ 11 ส.ค.นี้จึงได้กำหนดจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการจัดเลือกตั้งประกอบด้วย ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ขณะนี้แต่ละอำเภอได้แจ้งแผนการอบรมมาแล้วดังนี้

วันที่ 6 ส.ค.2555 อ.เมืองลำพูน เวลา 09.00-12.00 น. ต.ในเมือง และ ต.ป่าสัก  เวลา 13.30-16.30 น. ต.หนองช้างคืน ต.เหมืองจี้ และ ต.ต้นธง,วันที่ 7 ส.ค.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ต.บ้านแป้น ต.หนองหนาม และ ต.บ้านกลาง เวลา 13.30-16.30 น. ต.อุโมงค์ และ ต.เหมืองง่า, วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ต.ศรีบัวบาน ต.ริมปิง และ ต.เวียงยอง เวลา 13.30-16.30 น. ต.มะเขือแจ้ และ ต.ประตูป่า แต่ละแห่งใช้สถานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

วันเดียวกันอีกสายหนึ่งจัดอบรมที่ อ. ป่าซาง เวลา 09.00-12.00 น. ต.ม่วงน้อย ต.ปากบ่อง และ ต.ป่าซาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง เวลา 13.30-16.30 น. ต.ท่าตุ้ม และ ต.บ้านเรือน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

วันเดียวกัน อ.บ้านโฮ่ง เวลา 09.00-12.00 น. ต.บ้านโฮ่ง (เขตเทศบาล) และ ต.บ้านโฮ่ง (เขต อบต.เวียงกานต์) เวลา 13.30-16.30 น. ต.ป่าพลู และ ต.บ้านโฮ่ง (เขต อบต.เวียงกานต์) วันที่ 9 ส.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ต.ศรีเตี้ย และ ต.หนองปลาสะวาย เวลา 13.30-16.30 น. ต.เหล่ายาว โดยใช้สถานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 6 ส.ค. 2555 อ.แม่ทา แบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

วันที่ 7 ส.ค. 2555 อ.ลี้ เวลา 09.00-12.00 น. ต.ลี้ ต.ดงดำ ต.ป่าไผ่ ต.ก้อ และ ต.แม่ลาน เวลา 13.00-16.00 น. ต.แม่ตืน ต.ศรีวิชัย และ ต.นาทราย โดยใช้สถานที่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา วันเดียวกัน อ.บ้านธิ เวลา 09.00-12.00 น. ต.บ้านธิ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ และ เวลา 13.00-16.00 น. ต.ห้วยยาบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ

วันที่ 8 ส.ค. 2555 อ.ทุ่งหัวช้าง เวลา 09.00-12.00 น. ต.ทุ่งหัวช้าง (นอกเขต) และ ต.ตะเคียนปม เวลา 13.00-16.00 น. ต.ทุ่งหัวช้าง (ในเขต) และ ต.บ้านปวง ใช้สถานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 9 ส.ค. 2555 อ.เวียงหนองล่อง เวลา 09.00-12.00 น. ต.หนองล่อง และ ต.หนองยวง เวลา 13.00-16.00 น. ต.วังผาง สถานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง.

นางนิชาดา เปิดเผยอีกว่า กกต. ประจำ (อบจ.)ลำพูน ยังได้กำหนดส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.ลำพูนให้ทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 6-8 ส.ค. 2555 มีวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ ได้แก่ สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรทาบคนตาบอด ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง แบบขีดคะแนน วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และแผ่นป้ายสำหรับใช้ประจำที่เลือกตั้ง ชุดละ 15 แผ่น พร้อมกันนี้ได้จัดทำบันทึกการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ ปฏิบัติงานเลือกตั้งนายก อบจ.ลำพูนให้ทุกอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูนที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอเข้าร่วมการส่งมอบอุปกรณ์ด้วย แม่