หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรมเข้มขรก.ท้องถิ่น นำความรู้ประยุกต์ใช้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

Author by 3/03/16No Comments »

2 copy        เปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพายัพ มาบรรยายให้ความรู้

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 เวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ          บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายบุญเลิศ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน จึงจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ตามหลัก “งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน” การสร้างความสุขในที่ทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุข จะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้เชิญ นายชาญชัย เมฆศิริ และนางศิริพร  วิษณุมหิมาชัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 500 คน.