หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อุโมงค์จัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Author by 30/09/14No Comments »

ขยัน  วิพรหมชัย     จากการเปิดเผยของ     นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 1 ของ จ.ลำพูน มีผู้พิการจำนวน 415 ราย และมีผู้ด้อยโอกาสอยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้นเทศบาลจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.อุโมงค์ (ศาลาสุขใจ) หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน ต.อุโมงค์

เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนารูปแบบการจัดบริการและสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมด้านนันทนาการ ด้านสุขภาพอนามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความสามารถของผู้พิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายหลัก รวม 11 ชุมชน ใน ต.อุโมงค์ กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และสมาชิกกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ต.อุโมงค์ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ อาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ฐานสมุนไพรการทำลูกประคบ การนวดประคบ การทำคัวซา ฐานกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และฐานกิจกรรมการฝึกอาชีพอย่างง่ายสร้างรายได้ด้วยตัวเราเอง (หมอนเพื่อสุขภาพ) และกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ.