หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อุโมงค์อบรมเข้มพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

Author by 3/10/14No Comments »

 ขยัน  วิพรหมชัย         นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2557 รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์รีสอร์ท ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ให้บุคลากรตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การทำงานและการบริการประชาชนให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ องค์กร อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักจิตสำนึกตามแนวทางจริยธรรมเพื่อการวิเคราะห์องค์กร การเรียนรู้ปลูกฝัง รวมพลังพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมอุโมงค์ในฝันและบันทึกลับถึงนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สรุปกิจกรรมงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวนโยบายผู้บริหารกับแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 2558

สำหรับเนื้อหาของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ประมวลจริยธรรมของเทศบาล การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำงานเป็นทีม เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร การทำงานให้เกิดความสุขและงานความสำเร็จ.