หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เขลางค์ไม่ยุ่งยาเสพติด “ผู้ว่าฯมือปราบ”นำปฏิญาณตน

Author by 29/02/16No Comments »

thainews180               ผวจ.ลำปาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมปฏิญาณตน “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” พร้อมจะร่วมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดสิ้นไป

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2559 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ. ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลังสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด และปัญหาสังคมในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้เกิดการบูรณาการของชุมชนในเขตพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ มีประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรม การตาสับปะรด และผู้ประสานพลังแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง 63 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ

ในโอกาสนี้ ผวจ.ลำปาง ได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตลอดจนผู้นำชุมชน ร่วม ปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังจากนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และแนวการแก้ไขปัญหา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ ห่างไกลจากยาเสพติด

นายสามารถ กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จะต้องดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นหมดไป จึงขอเตือนกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ ให้เลิกพฤติ กรรมค้าขายยา เสพติดทุกชนิด และขอความร่วมมือประชาชนชาวลำปาง ช่วยกันสอดส่อง หากพบเห็นการค้า ขาย หรือ เสพยาเสพติด ในพื้นที่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลต่างๆ ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ผวจ.ลำปาง 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ผวจ. จะส่งชุดปฏิบัติการ ท.ท.ท. ลงพื้นที่ทำทันที เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน.