หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เครือข่าย อปท.โปร่งใส รวมพลัง “ปราบโกง”

Author by 28/05/14No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copy      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 22-23 ..2557 โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน .แม่สาย .เชียงราย     นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง .เมือง .ลำพูน  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2557 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

โดยมี อปท.ต้นแบบที่เป็นแม่ข่าย ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน, เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน,เทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย และเทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นำเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม เพื่อณรงค์ ขยายแนวคิดและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างรุนแรง ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย ในด้านการป้องกันการทุจริต

สำหรับเครือข่ายของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้ง 11 แห่งได้แก่ อบจ.ลำพูน ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ,เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ,เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ,เทศบาลตำบลอุโมงค์ ,เทศบาลตำบลทากาศ ,เทศบาลตำบลแม่แรง , เทศบาลตำบลบ้านธิ ,อบต.ห้วยยาบ และอบต.ป่าสัก จะขยายผลการประชุมและการจัดทำแผนด้านการป้องกันการทุจริตของ อปท. ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตให้กับท้องถิ่นต่อไป.