หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เชิงดอยรับรางวัล 4 ล้านการบริหารจัดการที่ดีด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Author by 9/06/15No Comments »

เทศบาลตำบลเชิงดอย copy        เผยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 จากสำนักนายกรัฐมนตรี เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับเงิน 4 ล้านบาท

จากการเปิดเผยของ นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักนายกรัฐมนตรี มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2558 และเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2558 ได้มีมติเห็นชอบ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 ในส่วนของภาคเหนือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล        ดังนี้

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รางวัลละ 4 ล้านบาท ได้แก่ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย,อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา  รางวัลละ 4 ล้านบาท ได้แก่ อบต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ  รางวัลละ 4 ล้านบาท ได้แก่ อบต.สันกลาง อ.พาน จงเชียงราย

ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รางวัลละ 4 ล้านบาท ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง, เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, อบต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน และ อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะกำหนดการมอบรางวัลต่อไป.