หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เชิงดอย.. กับอีกก้าวสำคัญของ ร.ร.ชราบาล

Author by 13/05/16No Comments »

3 จริง     โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเทศบาล ตำบลเชิงดอย .ดอยสะเก็ด . เชียงใหม่ โรงเรียนแห่งความสุขของผู้สูงอายุ”  และเป็นต้นแบบธนาคารแห่งความดีแห่งเดียวในประเทศไทย ให้ผู้สูงอายุแข่งขันกันทำความด

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย   กล่าวถึงความก้าวหน้าของ “โรงเรียนชราบาล วุฒิวิทยาลัย” ได้เปิดการเรียน -การสอนปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยเมื่อวันพุธที่ 11 พ.ค.2559 ได้เปิดภาคเรียนที่  2 รุ่นที่ 2 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ได้กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 414 คน รวมอายุนักเรียนมากกว่า   25,000 ปี    โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์    นายก อบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุ  พร้อมรับปากมอบรถบัสโดยสารให้ทางโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 1 คัน เพื่อให้ทางโรงเรียนนำผู้สูงอายุไปทัศนศึกษา หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่

ที่ผ่านมาผู้บริหารโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ตระหนักและเล็งเห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันมีประมาณ 10 ล้านคน และมีแนวโน้มทวีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี อีกทั้งผู้สูงอายุในท้องถิ่นส่วนหนึ่งมักถูกทิ้งให้อยู่บ้านอย่างว้าเหว่ ตามลำพัง เนื่องจากลูกหลานออกไปทำงานนอกบ้านกันหมด   ทำให้เสี่ยงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย ในภาคเรียนที่ 2 ได้กำหนดเปิดการเรียน -การสอนเป็นประจำทุกวันพุธเช่นเดิม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. มุ่งเน้นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกัน ลดการเกิดโรคซึมเศร้า อีกทั้งยังเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม”เฟซบุ๊ก”การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการทางสังคม การเรียนการสอนที่มุ่งให้มีการปฏิบัติจริง เช่น การทำน้ำยาล้างจาน การทำชาเขย่า การสานตะกร้า มีการสอดแทรกหลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม การทำกรวยดอกไม้ ทำตุงการทำกรวยหมาก วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบดั้งเดิม เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก มีการจัดหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ การตรวจวัดความดัน โดยมีสมุดคู่มือสุขภาพนักเรียน การดูแลผิวพรรณ การรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งธนาคาร ความดี  ต้นแบบแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย แข่งขันกันทำความดี อาทิ ไปวัดทำบุญทุกวันพระ ทำความสะอาดถนน หรือสถานที่สาธารณะ แบ่งปันสิ่งของ หรือร่วมงานส่วนรวม เป็นต้น จากนั้นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ เพื่อสะสมแต้ม นำมาแลกรางวัล เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือในชีวิตประจำวัน กุสโลบายให้ผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างกระทำแต่ความดี

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีวิสัยทัศน์ และก้าวทันประชาคมอาเซียน ในหลากหลายด้าน กำหนดสำเร็จตามหลักสูตรในเดือน พ.ย.2559  จะมีพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่ได้ผ่านการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันใน  ”โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” อย่างมีความสุข

1 copy      “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” ปัจจุบันมีส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชนหลายแห่ง ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ พระโพธิรังษี  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชิงดอย ถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ และต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอื่นๆ

โดยสรุปแล้ว “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” จะเป็นศูนย์รวม หรือเซ็นเตอร์  ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา สามารถนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสถานที่สร้างขวัญและกำลังใจผู้สูงอายุให้มีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และช่วยเกื้อกูลกัน เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน.